#فردوسی

بسی رنج بردم در این سال سی     عجم زنده کردم بدین پارسی