#فارسی

به زبانمان و ایرانی بودنمان افتخار کنیم.فقط محدودیت ها را نبینیم،به تلاش هایی هم که دارد برای راحتی ما می شود توجه داشته باشیم.