#برج-رنگین-کمان

البته فقط بالای پنجره هایش رنگارنگ است