#بزرگ-نمایی

ایده ات را بزرگ تر از اونی که هست برزو بده