#شهر-از-نمای-بالا

نفسم گرفت از این شب،در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن